महत्वाच्या सुचना


सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी मध्ये मंजुर प्रकल्प
(फ्लॅट सिस्टीम) 
सांख्यिकी गोषवारा

प्राप्तअर्ज आराखडा

पुरुष

स्त्री

इतर

महत्वाची संकेतस्थळे


संपर्क :

औंध कार्यालय:
सर्वे नं. १५२-१५३
महाराजा सयाजी गायकवाड उदयोग भवन,औंध, पुणे - ४११०६७ संपर्क : ०२० २५९ ३३३ ४४ ई-मेल : [email protected]
आकुर्डी कार्यालय:
चौथा माळा, नवीन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आकुर्डी रेल्वे स्टेशन जवळ आकुर्डी पुणे - ४११०४४संकेतस्थळावर भेट देणाऱ्यांची संख्या

Copyright © 2018. All Rights Reserved