अर्ज कसा भरावा
महत्वाची सूचना :

सर्व अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारल्या जातील, त्याकरिता ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे डाऊनलोड केलेले अर्ज व नमुने व्यवस्तीत भरून स्कॅन करावे. डाऊनलोड करून भरलेल्या अर्जासाहित सर्व जोडलेली कागदपत्रांची एक स्कॅन PDF फाइल बनवून घ्यावी. कागदपत्राच्या स्कॅन PDF फाइल ची साईज ६ MB पेक्षा जास्त नसावी.
स्कॅनिंग करण्यासाठी कागदपत्रांच्या मूळ प्रतीचा वापर करावा व एका पानावर एकापेक्षा जास्त कागदपत्र घेऊ नये.
सर्व कागदपत्रे स्कॅनर मधूनच स्कॅन करावे.
अर्ज भरण्याची प्रक्रिया :

१. सर्वप्रथम संकेत स्थळावरून अर्ज व इतर नमुने डाऊनलोड करून घ्यावे.

२. डाऊनलोड केलेला अर्ज व इतर नमुने व्यवस्तीत भरून घेतले आहे याची खात्री करून घ्यावी.

३. उत्पनाच्या दाखल्याचा नमुना डाऊनलोड करून व्यवस्तीत भरून स्वसाक्षांकित करणे आवश्यक आहे.

४. अर्जासोबत सादरकरावयाचे प्रतिज्ञापत्र हे ₹ १००(शंभर) च्या मुद्रांकावर असणे अपेक्षित आहे, ₹ १०० चा मुद्रांक उपलब्ध नसल्यास कोऱ्याकागदावर सुद्धा चालेल व त्यासाठी लागणारा नमुना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. लाभ मिळतेवेळी ₹ १०० च्या मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक असेल.

५. सर्व अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारल्या जातील त्याकरिता ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे आणि भरलेल्या अर्जासाहित सर्व जोडलेली कागदपत्रांची एकच स्कॅन PDF फाइल बनवून घ्यावी. कागदपत्राच्या स्कॅन PDF फाइल ची साईज ६ MB पेक्षा जास्त नसावी आणि कागदपत्रे खालील अनुक्रमात असणे आवश्यक आहे.


कागदपत्रांचा अनुक्रम
आवश्यक कागदपत्रे :
A) उत्पन्नाचा दाखला (स्वतः प्रमाणित केलेले).
B) अर्जासोबत सादरकरावयाचे प्रतिज्ञापत्र. हे ₹ १००(शंभर) च्या मुद्रांकावर असणे अपेक्षित आहे, ₹ १०० चा मुद्रांक उपलब्ध नसल्यास कोऱ्याकागदावर सुद्धा चालेल व त्यासाठी लागणारा नमुना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. लाभ मिळतेवेळी ₹ १०० च्या मुद्रांकावर प्रतिज्ञापत्र देणे आवश्यक असेल.
C) आधार कार्ड
D) अर्जदाराच्या नावाचे बँकेचे पासबुकची झेरॉक्स प्रत (IFSC कोड असलेला).

गरज भासल्यास लागणारे कागदपत्रे :

E) PAN कार्ड
F) BPL प्रमाणपत्र (BPL असल्यास)
G) जातीचा दाखला (SDO/तहसीलदार)
H) जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र
I) राशन कार्ड
J) विधवा असल्याचे पुरावे (विधवा असल्यास)
K) घटस्फोटित/पारितकत्या असल्याचे पुरावे (घटस्फोटित/पारितकत्या असल्यास)
L) अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र (अपंग असल्यास)
M) TAX पावती
N) भूखंडाचा ६/२ दाखला
O) सिटी सर्वेचे मिळकत प्रमाणपत्र
P) इतर (विद्युत देयक, पाणीपुरवठा बिल, टेलीफोन बिल, इत्यादी)


६. अर्जदाराने ऑनलाईन अर्ज भरतेवेळी सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि स्वतःचा अलीकडील काळातील पासपोर्ट साईज फोटो (.JPEG/.JPG) स्वतः जवळ असण्याची खात्री करावी. अर्ज भरते वेळी आपल्याला स्वतःचा फोटो अपलोड करावा लागेल, आणि या सोबतच कागदपत्रे जास्तीत जास्त २०० dpi PDF फाइल मध्येच स्कॅन करावी. स्कॅन PDF फाइल हि अपलोड करावी लागेल तसेच स्कॅन केलेल्या PDF फाइल ची size ६ MB पेक्षा जास्त नसावी.

सर्व कागदपत्रांची एकच PDF फाइल बनवावी.

अ. फोटो उदा. २२० x २०० (साईज जास्तीत जास्त १५० KB)
ब. स्वाक्षरी किंवा अंगठ्याचा ठसा उदा. साधारणताः २०० x २०० (साईज जास्तीत जास्त १५० KB)

७. अर्जदाराने ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी "अर्ज भरणे" या बटन वर क्लिक करावे.

८. नंतर आपली वैयाक्तिक माहिती, इतर आवश्यक माहिती, फोटो आणि कागदपत्रांची स्कॅन PDF अपलोड करून अर्ज पूर्ण करणे आवश्यक आहे त्याशिवाय आपला अर्ज पूर्ण होणार नाही.

९. माहिती भरल्यानंतर अर्जाची पोच पावती प्रिंट काढून आपल्या माहितीसाठी व भविष्यातील गरजेसाठी जतन करून ठेवावी.

१०. आपली अर्ज प्रक्रिया येथे पूर्ण होते. अर्जदाराने नियमितपणे पोर्टल चेक करावे.
Copyright © 2018-2019. All Rights Reserved