सार्वजनिक खाजगी भागीदारी मध्ये परवडणारे गृहनिर्माण अंतर्गत मंजूर प्रकल्प


पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण
प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रकल्प

अनु.क्र. प्रकल्प माहिती (प्रकल्प नाव) प्लॉट क्षेत्र विकासकाचे नाव प्रकल्पातील एकूण घरे (फ्लॅट) प्रकल्प अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजने मध्ये प्रस्तावित परवडणारी घरे (फ्लॅट)
४७४ व १२८ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम , पत्ता : सर्वे नं. १०४ ,ता. मावळ ,जिल्हा. पुणे. १३९०० चौ. मी. ए. व्ही. भट ६०२ ३६२
३१२ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम ,पत्ता : सर्वे नं. गट नं. ४६८ बी ३१२ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट युनिट्स वेळू ,ता. भोर ,जिल्हा. पुणे. ५५००० चौ. मी. भट सोमनी असो. ३१२ १७२
६१६ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गट व २०० एल आय जी परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम ,पत्ता: सर्वे नं. १३०३(PART) वधू ,ता. शिरूर ,जिल्हा. पुणे. १६१९३ चौ. मी. विजयलक्ष्मी इन्फ्रारीलेटर्स ८१६ ६१६
२३४ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम पत्ता :सर्वे न. २८४/१ वडगाव मावळ ,ता. मावळ , जिल्हा. पुणे. ८००० चौ. मी. सनायश व्हेंचर ३९० २३४
२२४० परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम पत्ता : गट न. १३४३ ए / २ वाघोली ,ता. हवेली, जिल्हा. पुणे. ५४६०० चौ. मी. गोयल गंगा इंडिया प्रायवेट लिमिटेड २२४० १२१६
१७४८ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम , पत्ता : सर्वे नं. २६(p) , उंदरी ,ता. हवेली ,जिल्हा. पुणे. २१८०० चौ. मी. मालपणी ग्रुप १७४८ ९६१
१३५४४ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम , पत्ता : सर्वे नं. -- गट न. -- महालुंगे, ता. खेड ,जिल्हा. पुणे. ४२०८७३ चौ. मी. पोतदार हॅबिटॅट १३५५४ ६७७३
४१०० परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम , पत्ता : सर्वे नं. ३३१(part) बकोरी , ता. हवेली ,जिल्हा. पुणे. ६०००० चौ. मी. विजयलक्ष्मी इन्फ्रायरेलेटर ४१०० २०४०
७५९ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम , पत्ता : सर्वे नं. २००/२ कोरेगाव , ता. हवेली ,जिल्हा. पुणे. १६००० चौ. मी. अजिंक्य महादेव कांचन ७५९ ५४०
१० ९३० परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम , पत्ता : सर्वे नं. २,५,७,८,१०,११ मौजे मुलखेड , ता. मुळशी , जिल्हा. पुणे. २०२३४ चौ. मी दीपार्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर ९३० ५१५
११ ५५२ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम , पत्ता : गट नं. ३४७(PART) दापोडी , ता. दौंड , जिल्हा. पुणे. ९२०० चौ. मी. देशमुख डेव्हलपर्स ५५२ ४00
१२ ५४३ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम , पत्ता : गट नं. २१७ बोरीपार्डी , ता. दौंड , जिल्हा. पुणे. १५५२१ चौ. मी. देशमुख डेव्हलपर्स ५४३ ३८०
१३ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम पत्ता : सर्वे नं. १६०/१बी , १६०/२ , १६१/२ ,धिंगराजवाडी ,ता. शिरूर , जिल्हा. पुणे. ---- युनिटी ग्लोबल रीयलटर्स १९५८ १९५८
१४ ५६६ परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम , पत्ता : गट नं. १,२,३,४,५ खेड ,चरोळी , जिल्हा. पुणे. ११००० चौ. मी. गडा ग्रुप ५६६ ४३२
एकूण २९०७० १६६०८


Copyright © 2018-2019. All Rights Reserved